Juridische termen

Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 19 juli 2024.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen, en zijn van toepassing op alle diensten die door het Bedrijf worden geleverd. Als je de diensten blijft gebruiken na het plaatsen van de herziene Voorwaarden, betekent dit dat je de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Je wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor je zijn.

Privacybeleid

Uw gebruik van de diensten is ook onderworpen aan de Privacybeleid. Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op de Website en dat gebruikers informeert over onze gegevensverzamelingspraktijken. Uw instemming met het Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden.

Disclaimer

Uw gebruik van de diensten is ook onderworpen aan de Disclaimer. Lees onze Disclaimer, die ook van toepassing is op de Website en gebruikers informeert over verschillende beperkingen met betrekking tot de op de Website verstrekte informatie. Uw instemming met de Disclaimer wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden.

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter gebruikt in de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of uit de context anders blijkt:

Bedrijf: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

AR-initiatieven: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: AR Initiatives gevestigd te Unit E0224, Zinkstraat 24, 4823 AD, Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 88246981 en fiscaal id: NL004570590B38;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Deelnemer: De natuurlijke persoon die werkt voor de Klant, zijnde een Bedrijf en die deelneemt aan de In-company Training;

In-company training: De in-company training verzorgd door AR Initiatives in het kader van de Overeenkomst voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf;

Klant: De rechtspersoon of natuurlijk persoon die een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan met AR Initiatives;

Materialen: Alle door AR Initiatives ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde (digitale) materialen, video's, teksten, afbeeldingen, adviezen, citaten en ieder ander werk in de zin van de Auteurswet;

Online training: De online training die AR Initiatives heeft ontwikkeld en die in het kader van de Overeenkomst aan Afnemer als Consument ter beschikking wordt gesteld;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen AR Initiatives en de Klant;

Schriftelijk: Schriftelijk of per e-mail;

Website: Een website van een derde partij waarop AR Initiatives de Online Training aanbiedt. AR Initiatives biedt de Online Training aan op de volgende website: https://paleostressmanagement.com.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde termen in het enkelvoud ook naar het meervoud.

1.3. Waar in deze algemene voorwaarden "hij" of "zijn" staat, kan natuurlijk ook "zij" of "haar" gelezen worden.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AR Initiatives en op iedere Overeenkomst tussen AR Initiatives en Klant.

2.2. Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de Overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant, zijnde een Bedrijf, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op later gesloten Overeenkomsten. De Klant met wie eerder een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden wordt geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met AR Initiatives gesloten Overeenkomsten.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door AR Initiatives worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. AR Initiatives heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

2.7. Indien AR Initiatives niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AR Initiatives in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Aanbod

3.1. Elk aanbod en elke offerte van AR Initiatives is vrijblijvend.

3.2. Opdrachtgever, zijnde een Bedrijf, staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan AR Initiatives verstrekte eisen en specificaties en andere gegevens waarop AR Initiatives haar offerte baseert.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten, offertes of op de Website binden AR Initiatives niet.

3.4. Indien een minderjarige gebruik wenst te maken van de Online Training, dient de minderjarige toestemming te hebben verkregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger om een Overeenkomst met AR Initiatives aan te gaan.

4. Realisatie van de overeenkomst

4.1. De Overeenkomst voor het gebruik van de Online Training komt tot stand op het moment dat de Klant, zijnde een Consument, de bestelling via de Website heeft geplaatst.

4.2. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3. De Overeenkomst met Afnemer, zijnde een Bedrijf, komt tot stand op het moment dat Afnemer de offerte (digitaal) heeft ondertekend en AR Initiatives de ondergetekende offerte heeft ontvangen dan wel op het moment dat AR Initiatives en Afnemer de Overeenkomst hebben ondertekend .

5. Toegang tot de Online Training voor de Klant als Consument

5.1. Na het sluiten van de Overeenkomst kan de Klant een account aanmaken op de Website en zo toegang krijgen tot de Online Training.

5.2. De Online Training is gedurende 1 jaar beschikbaar voor de Klant via de Website.

6. Overeenkomst voor het recht van terugtrekking voor toegang tot de Online Training

6.1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst voor toegang tot de Online Training binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Klant dit binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk kenbaar te maken aan AR Initiatives, bijvoorbeeld door contact op te nemen via de Over pagina.

6.3. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal AR Initiatives de reeds door de Klant betaalde kosten voor toegang tot de Online Training binnen 30 dagen terugbetalen.

6.4. AR Initiatives zal de Klant terugbetalen met dezelfde betaalmethode waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere betaalmethode. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

7. Annulering van de Overeenkomst door de Klant die een Bedrijf is

7.1. Indien de Klant de Overeenkomst voor een In-company Training annuleert of tussentijds beëindigt, brengt AR Initiatives annuleringskosten in rekening bij de Klant. Deze annuleringskosten bedragen:

  1. Bij annulering 21 dagen of korter en langer dan 14 dagen voorafgaand aan de In-company Training: 50% van de overeengekomen prijs voor de In-company Training;
  2. Bij annulering 14 dagen of korter en langer dan 7 dagen voorafgaand aan de In-company Training: 75% van de overeengekomen prijs voor de In-company Training;
  3. Bij annulering 7 dagen of minder voor de In-company Training:100% van de overeengekomen prijs voor de In-company Training.

7.2. Annulering moet Schriftelijk gebeuren.

8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1. AR Initiatives heeft door de gesloten Overeenkomst een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

8.2. AR Initiatives zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.3. AR Initiatives heeft het recht om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, zonder de Klant daarvan in kennis te stellen.

8.4. AR Initiatives heeft de Online Training en de In-company Training naar beste kunnen samengesteld. AR Initiatives kan echter niet garanderen dat het volgen van de Online Training of deelname aan de In-company Training leidt tot het specifieke gewenste resultaat.

8.5. De door AR Initiatives gegeven adviezen, de inhoud van een Online Training en van de In-company Training, zijn nimmer te beschouwen als een medisch of psychisch advies.

8.6. AR Initiatives garandeert nooit dat het volgen van de Online Training of deelname aan de In-company Training leidt tot verbetering van de (geestelijke) gezondheid of het voorkomen van burn-out.

8.7. AR Initiatives is niet de beheerder van de Website. AR Initiatives kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het functioneren van de Website. Indien de Online Training door een storing tijdelijk niet beschikbaar is, geeft dit de Klant geen recht op restitutie van een deel van de prijs voor de Online Training, tenzij de tijdelijke onbeschikbaarheid onredelijk lang is.

8.8. Het bezoeken van de Website en het aanmaken van een account op de Website is geheel op eigen risico.

9. Een In-company training verplaatsen door AR-initiatieven

9.1. Indien een In-company Training door omstandigheden geen doorgang kan vinden en verplaatst moet worden naar een andere datum, zal AR Initiatives de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zal een nieuwe afspraak worden gemaakt voor de In-company Training.

10. Verplichtingen van de Klant als Bedrijf

10.1. De Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit en voor de tijdige en correcte levering van de vereiste gegevens en informatie.

10.2. Indien de door de Klant verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist is, komt dit geheel voor rekening en risico van de Klant.

10.3. Afnemer dient zich te onthouden van gedragingen die het AR Initiatives onmogelijk maken de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

10.4. Afnemer is gehouden AR Initiatives onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

10.5. De Opdrachtgever dient tijdig te zorgen voor een geschikte ruimte waar de In-company Training kan plaatsvinden.

10.6. Opdrachtgever dient kosteloos zorg te dragen voor de door AR Initiatives in redelijkheid gewenste faciliteiten op de locatie waar de In-company Training wordt gegeven.

10.7. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gedrag van de Deelnemers tijdens de In-company Training.

10.8. De Klant vrijwaart AR Initiatives voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

10.9. Indien Klant niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens AR Initiatives heeft voldaan, dan wel onrechtmatig handelt jegens AR Initiatives, dan is Klant aansprakelijk voor alle schade die AR Initiatives dientengevolge lijdt.

11. Compensatie

11.1. De Klant is aan AR Initiatives een eenmalige vergoeding verschuldigd voor toegang tot de Online Training.

11.2. AR Initiatives en Opdrachtgever komen een vaste prijs overeen voor de In-company Training.

12. Betalingsmogelijkheden voor de Klant als Consument

12.1. Betaling dient te geschieden bij het sluiten van de Overeenkomst.

13. Facturering aan de Klant die een Bedrijf is en betaling

13.1. De Klant wordt achteraf gefactureerd voor de In-company Training.

13.2. De factuur wordt de Klant per e-mail toegezonden.

13.3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

13.4. Indien de Klant een factuur niet tijdig betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de Klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten wordt gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-.

13.5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zullen de vorderingen van AR Initiatives en de verplichtingen van de Klant jegens AR Initiatives onmiddellijk opeisbaar zijn.

14. Aansprakelijkheid en beperking

14.1. AR Initiatives kan niet gehouden worden tot vergoeding van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

  1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en dus niet aan zijn handelen en/of nalaten kan worden toegeschreven, zoals beschreven in artikel 15;
  2. Elk handelen of nalaten van de Afnemer of de Deelnemer.

14.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. AR Initiatives is nimmer aansprakelijk voor schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door Klant verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. De Klant vrijwaart AR Initiatives voor alle aanspraken ter zake.

14.3. AR Initiatives is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Online Training.

14.4. Het volgen van de Online Training en het deelnemen aan een In-company Training is geheel voor eigen risico. AR Initiatives is niet aansprakelijk voor lichamelijke, geestelijke of enige andere schade, zowel directe als indirecte schade, die Afnemer of een Deelnemer lijdt tijdens en/of als gevolg van het volgen van de Online Training of deelname aan een In-company Training.

14.5. AR Initiatives is niet aansprakelijk indien het volgen van de Online Training of deelname aan een In-company Training niet heeft geleid tot het door Klant gewenste resultaat.

14.6. AR Initiatives is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hackers of een cyberaanval.

14.7. AR Initiatives is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van onjuiste interpretatie van de Online Training of de In-company Training.

14.8. AR Initiatives is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk of geestelijk letsel veroorzaakt door het opvolgen van door AR Initiatives gegeven adviezen. Iedere actie naar aanleiding van een door AR Initiatives gegeven advies geschiedt voor eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Indien de Klant of een Deelnemer twijfelt of het opvolgen van een bepaald advies goed voor hem is, dient hij een (medisch) specialist te raadplegen.

14.9. AR Initiatives is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetderving, reputatieschade, gemiste besparingen, arbeidskosten, vertragingsschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

14.10. Indien AR Initiatives aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, of indien een hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperking niet wordt toegestaan of door de rechter buiten toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van AR Initiatives beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van AR Initiatives uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van AR Initiatives, voor zover dit niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, beperkt tot maximaal het bedrag dat Klant heeft betaald voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.11. Iedere rechtsvordering wegens het niet nakomen van de Overeenkomst of een handelen en/of nalaten van AR Initiatives vervalt 1 jaar nadat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

15. Overmacht

15.1. AR Initiatives is niet verplicht de Overeenkomst uit te voeren indien dit voor AR Initiatives niet mogelijk is als gevolg van een overmachtsituatie.

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AR Initiatives geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AR Initiatives niet in staat is verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval - maar niet uitsluitend - verstaan: een tekortkoming van een ingeschakelde derde, storing in een dienst of programmatuur van een derde, epidemieën, pandemie, quarantaine, verkeersbelemmeringen, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, oproer, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computerinbraak door derden, stakingen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens AR Initiatives de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren, alsmede iedere andere situatie waarop AR Initiatives geen invloed kan uitoefenen.

15.3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, geeft dit Afnemer, zijnde een Bedrijf, niet het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden of te annuleren. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot uitvoering van de Overeenkomst door overmacht is AR Initiatives bevoegd de Overeenkomst zodanig aan te passen, dat uitvoering mogelijk is.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Materialen, de Online Training en de In-company Training berusten bij AR Initiatives.

16.2. Afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten van AR Initiatives te allen tijde te respecteren.

16.3. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van AR Initiatives is het niet toegestaan enig Materiaal of enige inhoud gepubliceerd in de Online Training geheel of gedeeltelijk, al dan niet tegen vergoeding, te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in welk medium dan ook of aan derden ter beschikking te stellen.

16.4. De Klant, zijnde een Bedrijf, mag de Materialen alleen gebruiken binnen zijn eigen organisatie en in het kader van de Overeenkomst.

16.5. Het is niet toegestaan enige aanduiding betreffende (kopieer)rechten uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen.

16.6. Indien Klant handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van AR Initiatives, is Klant aansprakelijk voor alle schade die AR Initiatives daardoor lijdt, waaronder omzetderving.

16.7. Indien AR Initiatives weet of vermoedt dat de Klant, zijnde een Consument, handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van AR Initiatives, heeft AR Initiatives het recht de toegang tot de Online Training te blokkeren, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

17. Vertrouwelijkheid

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, AR Initiatives gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en AR Initiatives zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de wet erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is AR Initiatives niet gehouden tot schadevergoeding en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

18. Persoonlijke gegevens

18.1. AR Initiatives verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacybeleid van AR Initiatives raadplegen, zie https://paleostressmanagement.com/privacy-policy.

19. Vragen en klachten

19.1. Voor een vraag en/of klacht kun je contact opnemen met AR Initiatives via de Over pagina.

19.2. Vragen en/of klachten worden zo snel mogelijk behandeld door AR Initiatives.

19.3. Na het indienen van de klacht dient de Klant AR Initiatives in de gelegenheid te stellen de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en haar zo nodig in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden alsnog te verrichten. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal AR Initiatives slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

20. Schorsing en ontbinding

20.1. AR Initiatives is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

  1. Na het sluiten van de Overeenkomst AR Initiatives ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. De Klant komt zijn verplichtingen jegens AR Initiatives niet na.

20.2. De Klant wordt van de in artikel 20.1 beschreven opschorting in kennis gesteld door middel van een Schriftelijke verklaring.

20.3. AR Initiatives is bevoegd de Overeenkomst door middel van een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Opdrachtgever niet heeft gereageerd op een verzonden ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

20.4. Voorts is AR Initiatives bevoegd de Overeenkomst door Schriftelijke verklaring te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

20.5. AR Initiatives is bevoegd de Overeenkomst door middel van een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of deze aan Opdrachtgever wordt verleend, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien Opdrachtgever niet in staat is zijn schulden te voldoen, zijn bedrijf te beëindigen of te liquideren, onder curatele wordt gesteld of in geval van benoeming van een bewindvoerder.

20.6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of de uitvoering van de Overeenkomst wordt opgeschort, dan worden alle tot het moment van de ontbinding c.q. opschorting door AR Initiatives verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

20.7. Indien AR Initiatives tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

20.8. AR Initiatives behoudt altijd het recht om schadevergoeding te eisen.

21. Vervaltermijn

21.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Afnemer uit welke hoofde dan ook jegens AR Initiatives in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op deze algemene voorwaarden, op de Overeenkomst en op alle rechtshandelingen tussen Afnemer en AR Initiatives is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij alles in het werk hebben gesteld om een geschil in onderling overleg te beslechten.

22.3. Alle geschillen tussen de Klant en AR Initiatives zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland binnen wiens rechtsgebied AR Initiatives is gevestigd. De Klant, zijnde een Consument, heeft de mogelijkheid om binnen 1 maand nadat AR Initiatives zich Schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.