Juridische termen

Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 4 november 2022.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen, en zijn van toepassing op alle diensten die door het Bedrijf worden geleverd. Als je de diensten blijft gebruiken na het plaatsen van de herziene Voorwaarden, betekent dit dat je de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Je wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor je zijn.

Privacybeleid

Uw gebruik van de diensten is ook onderworpen aan de Privacybeleid. Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op de Website en dat gebruikers informeert over onze gegevensverzamelingspraktijken. Uw instemming met het Privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden.

Disclaimer

Uw gebruik van de diensten is ook onderworpen aan de Disclaimer. Lees onze Disclaimer, die ook van toepassing is op de Website en gebruikers informeert over verschillende beperkingen met betrekking tot de op de Website verstrekte informatie. Uw instemming met de Disclaimer wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden.

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter gebruikt in de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of uit de context anders blijkt:

Bedrijf: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Chill Out Experience: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Chill Out Experience gevestigd te Unit E0224, Zinkstraat 24, 4823 AD te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 88246981 en fiscaal id: NL004570590B38;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

Deelnemer: De natuurlijke persoon die werkt voor de Klant, zijnde een Bedrijf en die deelneemt aan de In-company Training;

In-company training: De door Chill Out Experience in het kader van de Overeenkomst voor de Klant zijnde een Bedrijf verzorgde in-company training;

Klant: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Overeenkomst met Chill Out Experience is aangegaan of wenst aan te gaan;

Materialen: Alle door Chill Out Experience ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde (digitale) materialen, video's, teksten, afbeeldingen, adviezen, citaten en elk ander werk in de zin van de Auteurswet;

Online training: De online training die Chill Out Experience heeft ontwikkeld en die in het kader van de Overeenkomst aan de Klant als Consument ter beschikking wordt gesteld;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Chill Out Experience en de Klant;

Schriftelijk: Schriftelijk of per e-mail;

Website: Een website van derden waarop Chill Out Experience de Online Training aanbiedt. Chill Out Experience biedt de Online Training aan op de volgende website: https://paleostressmanagement.com.

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde termen in het enkelvoud ook naar het meervoud.

1.3. Waar in deze algemene voorwaarden "hij" of "zijn" staat, kan natuurlijk ook "zij" of "haar" gelezen worden.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chill Out Experience en op elke Overeenkomst tussen Chill Out Experience en Klant.

2.2. Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de Overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant, zijnde een Bedrijf, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op later gesloten Overeenkomsten. De Klant met wie eerder een Overeenkomst onder deze algemene voorwaarden is gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later met Chill Out Experience gesloten Overeenkomsten te hebben ingestemd.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Chill Out Experience worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.6. Chill Out Experience heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden die gold ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

2.7. Indien Chill Out Experience niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Chill Out Experience in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verzekeren.

3. Aanbod

3.1. Elk aanbod en elke offerte van Chill Out Experience is vrijblijvend.

3.2. Opdrachtgever, zijnde een Bedrijf, staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Chill Out Experience verstrekte eisen en specificaties en andere gegevens waarop Chill Out Experience haar offerte baseert.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in e-mailberichten, offertes of op de Website binden Chill Out Experience niet.

3.4. Indien een minderjarige de Online Training wil gebruiken, moet de minderjarige toestemming hebben verkregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger om een Overeenkomst met Chill Out Experience aan te gaan.

4. Realisatie van de overeenkomst

4.1. De Overeenkomst voor het gebruik van de Online Training komt tot stand op het moment dat de Klant, zijnde een Consument, de bestelling via de Website heeft geplaatst.

4.2. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3. De Overeenkomst met Opdrachtgever, zijnde een Bedrijf, komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte (digitaal) heeft ondertekend en Chill Out Experience de ondergetekende offerte heeft ontvangen of op het moment dat Chill Out Experience en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben ondertekend .

5. Toegang tot de Online Training voor de Klant als Consument

5.1. Na het sluiten van de Overeenkomst kan de Klant een account aanmaken op de Website en zo toegang krijgen tot de Online Training.

5.2. De Online Training is gedurende 1 jaar beschikbaar voor de Klant via de Website.

6. Overeenkomst voor het recht van terugtrekking voor toegang tot de Online Training

6.1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst voor toegang tot de Online Training binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de Klant Chill Out Experience hiervan binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door contact op te nemen via de Over pagina.

6.3. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Chill Out Experience de door de Klant reeds betaalde kosten voor toegang tot de Online Training binnen 30 dagen terugbetalen.

6.4. Chill Out Experience zal de Klant terugbetalen met dezelfde betaalmethode waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere betaalmethode. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

7. Annulering van de Overeenkomst door de Klant die een Bedrijf is

7.1. Indien de Klant de Overeenkomst voor een In-company Training annuleert of voortijdig beëindigt, brengt Chill Out Experience annuleringskosten bij de Klant in rekening. Deze annuleringskosten bedragen:

  1. Bij annulering 21 dagen of korter en langer dan 14 dagen voorafgaand aan de In-company Training: 50% van de overeengekomen prijs voor de In-company Training;
  2. Bij annulering 14 dagen of korter en langer dan 7 dagen voorafgaand aan de In-company Training: 75% van de overeengekomen prijs voor de In-company Training;
  3. Bij annulering 7 dagen of minder voor de In-company Training:100% van de overeengekomen prijs voor de In-company Training.

7.2. Annulering moet Schriftelijk gebeuren.

8. Uitvoering van de overeenkomst

8.1. Chill Out Experience heeft door de gesloten Overeenkomst een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

8.2. Chill Out Experience zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.3. Chill Out Experience heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, zonder de Klant daarvan in kennis te stellen.

8.4. Chill Out Experience heeft de Online Training en de In-company Training naar beste vermogen samengesteld. Chill Out Experience kan echter niet garanderen dat het volgen van de Online Training of deelname aan de In-company Training leidt tot het specifieke gewenste resultaat.

8.5. De door Chill Out Experience gegeven adviezen, de inhoud van een Online Training en van de In-company Training, zijn nooit te beschouwen als een medisch of geestelijk advies.

8.6. Chill Out Experience garandeert nooit dat het volgen van de Online Training of deelname aan de In-company Training leidt tot verbetering van de (geestelijke) gezondheid of burn-out voorkomt.

8.7. Chill Out Experience is niet de beheerder van de Website. Daarom kan Chill Out Experience niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werking van de Website. Indien de Online Training door een storing tijdelijk niet beschikbaar is, geeft dit de Klant geen recht op restitutie van een deel van de prijs voor de Online Training, tenzij de tijdelijke onbeschikbaarheid onredelijk lang is.

8.8. Het bezoeken van de Website en het aanmaken van een account op de Website is geheel op eigen risico.

9. Een In-company Training verplaatsen door Chill Out Experience

9.1. Indien een In-company Training door omstandigheden geen doorgang kan vinden en verplaatst moet worden naar een andere datum, zal Chill Out Experience de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor de In-company Training.

10. Verplichtingen van de Klant als Bedrijf

10.1. De Klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit en voor de tijdige en correcte levering van de vereiste gegevens en informatie.

10.2. Indien de door de Klant verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist is, komt dit geheel voor rekening en risico van de Klant.

10.3. De Klant dient zich te onthouden van gedragingen die het Chill Out Experience onmogelijk maken de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

10.4. De Klant is verplicht Chill Out Experience onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

10.5. De Opdrachtgever dient tijdig te zorgen voor een geschikte ruimte waar de In-company Training kan plaatsvinden.

10.6. Opdrachtgever dient kosteloos de door Chill Out Experience in redelijkheid gewenste faciliteiten ter beschikking te stellen op de locatie waar de In-company Training wordt gegeven.

10.7. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gedrag van de Deelnemers tijdens de In-company Training.

10.8. Opdrachtgever vrijwaart Chill Out Experience voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

10.9. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Chill Out Experience niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen, dan wel onrechtmatig handelt jegens Chill Out Experience, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Chill Out Experience daardoor lijdt.

11. Compensatie

11.1. De Klant is aan Chill Out Experience een eenmalige vergoeding verschuldigd voor de toegang tot de Online Training.

11.2. Chill Out Experience en Opdrachtgever komen een vaste prijs overeen voor de In-company Training.

12. Betalingsmogelijkheden voor de Klant als Consument

12.1. Betaling dient te geschieden bij het sluiten van de Overeenkomst.

13. Facturering aan de Klant die een Bedrijf is en betaling

13.1. De Klant wordt achteraf gefactureerd voor de In-company Training.

13.2. De factuur wordt de Klant per e-mail toegezonden.

13.3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

13.4. Indien de Klant een factuur niet tijdig betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de Klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten wordt gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,-.

13.5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Chill Out Experience en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Chill Out Experience onmiddellijk opeisbaar zijn.

14. Aansprakelijkheid en beperking

14.1. Chill Out Experience kan niet gehouden worden tot vergoeding van schade die een direct of indirect gevolg is van:

  1. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en dus niet aan zijn handelen en/of nalaten kan worden toegeschreven, zoals beschreven in artikel 15;
  2. Elk handelen of nalaten van de Afnemer of de Deelnemer.

14.2. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Chill Out Experience is nimmer aansprakelijk voor schade die (mede) wordt veroorzaakt doordat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. De Klant vrijwaart Chill Out Experience voor alle aanspraken dienaangaande.

14.3. Chill Out Experience is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Online Training.

14.4. Het volgen van de Online Training en het deelnemen aan een In-company Training is geheel voor eigen risico. Chill Out Experience is niet aansprakelijk voor lichamelijke, geestelijke of andere schade, zowel directe als indirecte schade, die de Klant of een Deelnemer lijdt tijdens en/of als gevolg van het volgen van de Online Training of het deelnemen aan een In-company Training.

14.5. Chill Out Experience is niet aansprakelijk indien het volgen van de Online Training of deelname aan een In-company Training niet heeft geleid tot het door de Klant gewenste resultaat.

14.6. Chill Out Experience is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hackers of een cyberaanval.

14.7. Chill Out Experience is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van onjuiste interpretatie van de Online Training of de In-company Training.

14.8. Chill Out Experience is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel veroorzaakt door het opvolgen van door Chill Out Experience gegeven adviezen. Elke actie naar aanleiding van een door Chill Out Experience gegeven advies vindt plaats op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Indien de Klant of een Deelnemer twijfelt of het opvolgen van een bepaald advies goed voor hem is, dient hij een (medisch) specialist te raadplegen.

14.9. Chill Out Experience is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, reputatieschade, gemiste besparingen, arbeidskosten, vertragingsschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

14.10. Indien Chill Out Experience aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, of indien een hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperking niet wordt toegestaan of door de rechter buiten toepassing wordt verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Chill Out Experience beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Chill Out Experience uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Chill Out Experience, voor zover dit niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, beperkt tot maximaal het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.11. Iedere rechtsvordering wegens het niet nakomen van de Overeenkomst of een handelen en/of nalaten van Chill Out Experience vervalt 1 jaar nadat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

15. Overmacht

15.1. Chill Out Experience is niet verplicht de Overeenkomst uit te voeren indien dit voor Chill Out Experience niet mogelijk is door een overmachtssituatie.

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Chill Out Experience geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Chill Out Experience niet in staat is verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval - maar niet uitsluitend - verstaan: een tekortkoming van een ingeschakelde derde, storing in een dienst of programmatuur van een derde, epidemieën, pandemie, quarantaine, verkeersbelemmeringen, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme, oproer, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computerinbraak door derden, stakingen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Chill Out Experience de Overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren, alsmede iedere andere situatie waarop Chill Out Experience geen invloed kan uitoefenen.

15.3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, geeft dit de Klant, zijnde een Bedrijf, niet het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden of te annuleren. In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot uitvoering van de Overeenkomst door overmacht is Chill Out Experience bevoegd de Overeenkomst zodanig aan te passen, dat uitvoering mogelijk is.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Materialen, de Online Training en de In-company Training berusten bij Chill Out Experience.

16.2. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Chill Out Experience steeds te respecteren.

16.3. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Chill Out Experience is het niet toegestaan om Materiaal of content, gepubliceerd in de Online Training, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tegen vergoeding, te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in welk medium dan ook of aan derden ter beschikking te stellen.

16.4. De Klant, zijnde een Bedrijf, mag de Materialen alleen gebruiken binnen zijn eigen organisatie en in het kader van de Overeenkomst.

16.5. Het is niet toegestaan enige aanduiding betreffende (kopieer)rechten uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen.

16.6. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Chill Out Experience, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Chill Out Experience daardoor lijdt, waaronder omzetderving.

16.7. Indien Chill Out Experience weet of vermoedt dat de Klant, zijnde een Consument, handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Chill Out Experience, heeft Chill Out Experience het recht de toegang tot de Online Training te blokkeren, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

17. Vertrouwelijkheid

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Chill Out Experience gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Chill Out Experience zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de wet erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Chill Out Experience niet gehouden tot schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

18. Persoonlijke gegevens

18.1. Chill Out Experience verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacybeleid van Chill Out Experience raadplegen, zie https://paleostressmanagement.com/privacy-policy.

19. Vragen en klachten

19.1. Voor een vraag en/of klacht kun je contact opnemen met Chill Out Experience via de Over pagina.

19.2. Vragen en/of klachten worden door Chill Out Experience zo spoedig mogelijk behandeld.

19.3. Na het indienen van de klacht dient Opdrachtgever Chill Out Experience in de gelegenheid te stellen de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en haar zo nodig in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden alsnog te verrichten. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Chill Out Experience slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

20. Schorsing en ontbinding

20.1. Chill Out Experience is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

  1. Na het sluiten van de Overeenkomst zijn Chill Out Experience omstandigheden ter kennis gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  2. De Klant komt zijn verplichtingen jegens Chill Out Experience niet na.

20.2. De Klant wordt van de in artikel 20.1 beschreven opschorting in kennis gesteld door middel van een Schriftelijke verklaring.

20.3. Chill Out Experience is bevoegd de Overeenkomst door middel van een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Opdrachtgever niet heeft gereageerd op een verzonden ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

20.4. Voorts is Chill Out Experience bevoegd de Overeenkomst door middel van een Schriftelijke verklaring te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

20.5. Chill Out Experience is bevoegd de Overeenkomst door middel van een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of deze aan de Opdrachtgever wordt verleend, indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, indien de Opdrachtgever niet in staat is zijn schulden te betalen, zijn bedrijf beëindigt of liquideert, onder curatele wordt gesteld of in geval van benoeming van een bewindvoerder.

20.6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of de uitvoering van de Overeenkomst wordt opgeschort, dan worden alle tot het moment van de ontbinding resp. opschorting door Chill Out Experience verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

20.7. Indien Chill Out Experience tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

20.8. Chill Out Experience behoudt altijd het recht om schadevergoeding te eisen.

21. Vervaltermijn

21.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Klant uit welke hoofde dan ook jegens Chill Out Experience in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Op deze algemene voorwaarden, op de Overeenkomst en op alle rechtshandelingen tussen Klant en Chill Out Experience is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij alles in het werk hebben gesteld om een geschil in onderling overleg te beslechten.

22.3. Alle geschillen tussen de Klant en Chill Out Experience zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland binnen wiens rechtsgebied Chill Out Experience is gevestigd. De Klant, zijnde een Consument, heeft de mogelijkheid om binnen 1 maand nadat Chill Out Experience zich Schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter.